Skip to main content

Leabhar na h'urnuigh choitchionn : agus frithealaidh nan sacramaidean, agus riaghailtean agus deasghnathachadh eile na h'eaglais, do reir gnathachadh Eaglais Aontaichdte Shasunn agus Eirinn, maille ris an t-Saltair no Sailm Dhaibhidh, air am poncadh mar sheinnear no theirear iad an eaglaisibh

Item Preview

SIMILAR ITEMS (based on metadata)